Under arbeidsområdet "trivelige Røa" arbeider vi med:

Friluftsliv - grønne lunger
Friluftsliv, møteplasser, lekeplasser, grønne lunger, turveier osv. opptar mange i alle aldre. Røa Vel har etablert en egen gruppe «Grønne lunger» som gjennom årene har bidratt til å ruste opp de grønne lungene og turveiene på Røa. Mange har vært i dårlig forfatning. Arbeidet gjøres på dugnadsbasis, gjerne i samarbeide med aktive nabogrupper. Benker, lekeapparater og fotballmål er utplassert. Vi har jobbet med forbedringer av turveiene langs øvre Mærradalsbekken, Lysakervassdraget og Grinidammen.  Lekeplassene ved Snargangen, Sørsletta og Finnhaugen er andre eksempler på prosjekter. Vellet arbeider nå på et oppgraderingsprosjekt av Kirkeparken sammen med Røa kirke.

Bogstad Ring
Flere viktige møteplasser, historiske steder og utfartsveier finnes i Bogstad-området. Her arbeider vellet med prosjektet Bogstad Ring for ivaretakelse av historiske områder og kulturlandskaper ved blant annet oppgradering av Peder Ankers plass; restaurering av Utsiktskollen og rydding av Himstadjordet, samt reguleringssaker for turveien langs øvre Mærradalsbekken og sykkelvei innover i Sørkedalen. I forbindelse med et nytt vann- og avløpsprosjekt fra Bogstad til Tryvann engasjerer vellet seg også i lysløpetrasèen langs Byveien.

Forskjønnelse fellesområder
Vi har dessverre erfart at fellesområdene i Røa sentrum er preget av dårlig vedlikehold og forsøpling. En arbeidsgruppe arbeider med forbedring av forholdene ved søppelsanking, rydding og utsetting av søppelkasser. Arbeidet skjer på dugnadsbasis, i samarbeide med handelsstanden og beboere på Røa.

Trafikksaker
Trafikk handler også om trafikkforholdene i boligområdene, som parkering, interessekonflikter mellom «myke» og «harde» trafikanter – skolebarn og tungtrafikk, biler og syklister, gangveier og sykkelstier. Trafikk handler videre om gjennomkjøring, vedlikehold, bommer, skilting, biltrafikk og skoleveier. Kanskje er det slik at Røa-tunell vil løse mange av de andre trafikale utfordringene, men neppe alle. Her tar Røa Vel fatt i saker vi kan hjelpe beboere med.

Trivselsvektere
I tillegg til arbeidet som utføres av styret og arbeidsgruppene prøver vi å knytte til oss hva vi kaller trivselsvektere. Dette kan være enkeltpersoner eller grupper som er ønsker å bidra i det daglige til å opprettholde trivsel og kvalitetene på et bestemt sted i vårt område, som for eksempel statuer, sittebenker, holdeplasser, grønne plasser, turveier og smett. Trivselsvektere følger med, varsler og utfører mindre løpende ryddearbeid.

I 2021 jobber vi særlig med: 

 • Opprusting snarganger 
 • Bogstad Ring 
 • Opprusting av Kirkeparken Røa Kirke
 • Utplassering av benker i grønne lunger, langs turveier og i Røa sentrum. Se her
 • Utplassering av skilt ved snarveier
 • Forsøplingen på Røa sentrum
 • Fellestur langs Lysakerelven: Se her

I 2020 jobbet vi særlig med:

 • Opprusting lekeplassen Finnhaugen
 • Opprusting fotballøkke ved Mølleplassen
 • Bogstad Ring 
 • Vedlikehold ved minnesmerkene for Peder Anker og Kr. Aubert
 • Julebelysning i Røa sentrum i samarbeid med Jernia
 • Fellestur langs Lysakerelven

I 2019 jobbet vi særlig med:

 • Fotballplass og Lekeapparater i Sørsletta Lekepark
 • Turveien langs Lysakerelven
 • Dugnad for å rydde stien langs Grinidammen
 • Himstadjordet ved Bogstad Camping
 • Kart og skilt

2018 jobbet vi særlig med:

 • Turveien i øvre del av Mærradalsbekken
 • Snargangen Park